Дамжуулах чанар ба TDS ба эсэргүүцэл ба давсжилт

  • T4030-ийн ашиглалтын гарын авлагыг засах
  • T6030-ийн ашиглалтын гарын авлага
  • T6530-ийн ашиглалтын гарын авлага